Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

ODSTĘPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO I ICH KONSEKWENCJE

Charakter odstępstw od projektu budowlanego

Nie wszystkie zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Ocena czy taka decyzja jest konieczna należy do projektanta ( architekta ).

W ramach decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę następuje zatwierdzenie projektu budowlanego który stanowił podstawę jej wydania. Wynika z niej zobowiązanie inwestora do prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wprowadzenie zmian na etapie realizowania budowy wymaga wykonania określonych działań wynikających z ustawy Prawo Budowlane.

Tego typu zmiany, co do charakteru, dzielą się na odstępstwa istotne i nieistotne. Kwalifikacji odstępstwa dokonuje projektant ( architekt ). Kwalifikacja ta nie jest jednak dowolna i wynika z ustanowionych w Prawie Budowlanym kryteriów. Organy administracji architektonicznej są zwolnione z obowiązku opiniowania charakteru przewidywanych zmian. W praktyce, ostatecznej oceny czy kwalifikacja dokonana przez architekta była trafna, dokonuje nadzór budowlany w ramach procedury odbiorowej.

Nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Niezbędne jest natomiast naniesienie tych zmian w projekcie ( rysunki zamienne ) przez biuro projektowe i uwzględnienie w dokumentacji powykonawczej. Dokonuje tego projektant - uprawniony architekt lub inżynier budownictwa – kierownik budowy, inwestor, inwestor zastępczy nie mają do tego prawa. Wprowadzenie takich zmian nie powoduje konieczności przerwania budowy.


Przykładowe nieistotne odstępstwa od projektu:

Planowanie zmian kwalifikowanych przez projektanta ( architekta ) jako istotne skutkuje koniecznością wstrzymania robót i wykonania projektu zamiennego a następnie złożenia wniosku o zmianę pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji możliwe jest kontynuowanie budowy.

Przykładowe istotne odstępstwa od projektu:

W przypadku gdy nielegalnie budujemy niezgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowę  - postępowanie zależy również od charakteru wprowadzonych bezprawnie zmian. W wypadku zmian nieistotnych możliwa jest legalizacja poprzez naniesienie ich w projekcie przez biuro projektowe  i kontynuowanie budowy.W przypadku zmian istotnych możliwe są dwa warianty rozwoju sytuacji, zależne od tego na jakim etapie nastąpi kontrola PINB. W przypadku dokonania takiej kontroli w trakcie trwania budowy następuje jej wstrzymanie i wdrożenie procedury naprawczej której elementami są: uchylenie pozwolenia na budowę, wykonanie przez biuro projektowe projektu zamiennego a następnie jego zatwierdzenie i wydanie pozwolenia na wznowienie robót.

W przypadku kontroli PINB dokonanej po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, stwierdzenie dokonania zmian stanowiących istotne odstępstwo od projektu skutkuje sprzeciwem co do przystąpienia do użytkowania obiektu i nakazem wykonania projektu zamiennego.

W obydwu wymienionych sytuacjach obowiązkowe jest złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Lista  Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego znajduje się tutaj

Lista  Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego znajduje się tutaj