Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

UZYSKANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W przypadku gdy w danej gminie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, każda zmiana zagospodarowania terenu polegająca na wybudowaniu obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Wydanie takiej decyzji jest uzależnione od jednoczesnego spełnienia 5 warunków:


Kto wydaje decyzję?

Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje wójt, burmistrz, lub prezydent miasta. Projekt takiej decyzji sporządza urbanista lub architekt wpisany na  listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Przeważnie decyzja wymaga uzgodnienia z innymi organami np. zarządca drogi, konserwator zabytków, dyrektor parku narodowego itp.


Czas oczekiwania

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od daty złożenia kompletnego wniosku. W poszczególnych przypadkach związanych z koniecznością dokonania uzgodnień np. z zarządcą drogi, konserwatorem zabytków lub innymi instytucjami i organami mającymi prawo zająć stanowisko, czas wydłuża się do ok. 6 miesięcy.


Składanie odwołań

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu składa się do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem urzędu który decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. W przypadku gdy orzeczenie SKO jest niekorzystne, przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni.

Co powinien zawierać wniosek

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające możliwość podłączenia projektowanego obiektu do sieci uzbrojenia terenu istniejących lub planowanych.Wniosek powinien przygotować architekt lub biuro projektowe.


Wygaśnięcie decyzji

Organ który wydał decyzję stwierdza jej wygaśniecie w przypadku gdy:

Nasze biuro projektowe przygotowuje komplet  dokumentów niezbędnych do  złożenia wniosku o wydanie decyzji WZiZT. zapraszamy do kontaktu z architektem.