Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

WYŁĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ

Zakres procedury wyłączenia gruntu z produkcji rolnej

Procedura przekształcenia gruntu rolnego na cele inne niż rolnicze odbywa się dwuetapowo:


Informacja o rodzaju działki znajduje się w wypisie i wyrysie z rejestru gruntów. Jeżeli w MPZP lub WZiZT przeznaczenie  terenu jest inne niż pod zabudowę mieszkaniową lub usługową  – wykorzystanie terenu rolniczego na cele budowlane będzie wymagało przejścia przez skomplikowaną dwuetapową procedurę – zmiany przeznaczenia gruntu, a następnie jego wyłączenia z produkcji rolnej. Możliwa jest również sytuacja, w której mimo tego, że działka jest rolna, MPZP lub WZiZT przewidują na niej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wówczas nie musimy zmieniać przeznaczenia terenu, a jedynie wyłączyć grunt z produkcji rolnej.


Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i dotyczy użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa i IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.


Do wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej należy dołączyć:


Organ wydający zezwolenie

Zezwolenia jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na położenie działki.


Uwaga:

Przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast.

Każdy, kto uzyskał zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ma obowiązek dokonania jednorazowej zapłaty za odrolnienie oraz uiszczania opłat rocznych, czyli podatku. Opłaty roczne nie dotyczą jednak gruntu do 0,05 ha, w przypadku gdy jest on wykorzystany pod budowę domu jednorodzinnego.


Zabudowa siedliskowa

Rolnicy mogą na działce rolnej wznieść zabudowę siedliskową bez konieczności wyłączania gruntu z produkcji rolnej. W skład zabudowy siedliskowej może wchodzić budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze (stodoła, obora itp.). Muszą być usytuowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź zgodnie z warunkami zabudowy uzyskanymi przez właściciela gruntu (rolnika).

Nasze biuro projektowe przygotowuje komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. Zapraszamy do kontaktu z architektem.