Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

STRONY W POSTĘPOWANIU O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Kto jest stroną w postępowaniu?

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Przepis wyłącza udział w postępowaniu w charakterze strony organizacjom społecznym.

W praktyce, ustalenie kto jest stroną w postępowaniu odbywa się w oparciu o dane zawarte we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i dołączonym projekcie budowlanym, który w części: Projekt zagospodarowania terenu określa obszar oddziaływania obiektu ustalony przez architekta. Obszar oddziaływania obiektu jest wyznaczony, celem wskazania tych sąsiadów którzy będą mieć status „strony postępowania”.

Co to jest obszar oddziaływania obiektu?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo budowlane jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Przepis nie ustala katalogu przepisów odrębnych, nie precyzuje również o jakich oddziaływaniach mowa i jak rozległy ma być to teren.Ustalenia dokonane w tym zakresie przez architekta są w wielu przypadkach weryfikowane w postępowaniu sądowym.

Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu mogą dotyczyć między innymi:

W przypadku inwestycji mieszkaniowych lub usługowych podstawowym aktem prawnym określającym zbiór przepisów z którymi zgodność wpływa na zaliczenie inwestycji do oddziaływujących na otoczenie jest: Rozporządzenie ministra infrastruktury, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wykonanie przez biuro projektowe lub architekta, projektu budowlanego w zgodzie z przepisami, eliminuje sytuację w której właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości sąsiedniej stanie się stroną w postępowaniu.

Konsekwencją zaliczenia do stron w postępowaniu jest możliwość wglądu w dokumentację inwestora oraz składania skarg, odwołań  i  zażaleń a więc blokowania inwestycji.