Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

PROCEDURA UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Czynności przedprojektowe

1.Należy uzyskać następujące dokumenty niezbędne w trakcie  procedury (Wydział Geodezji i  Katastru    w  Starostwie Powiatowym):

2.W Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z Miejscowego Planu    Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu planowanej inwestycji.

3.W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu

   inwestycji należy złożyć wniosek o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i  Zagospodarowania Terenu załączając: wyrys z mapy ewidencyjnej, kopię mapy zasadniczej oraz potwierdzenie zapewnienia    dostawy mediów uzyskane od gestorów. Wniosek należy złożyć w Wydziale Architektury Urzędu Gminy lub Miasta.

4.Należy złożyć wnioski o wydanie warunków technicznych dostawy mediów i odbioru ścieków    sanitarnych i wód opadowych przez gestorów sieci uzbrojenia terenu.

5.W celu uzyskania warunków w zakresie obsługi komunikacyjnej należy złożyć wniosek u    odpowiedniego Zarządcy drogi publicznej o podanie warunków technicznych dotyczących

   wjazdu na działkę, lub wydanie oświadczenia o połączeniu działki z drogą publiczną.

6.Należy zlecić sporządzenie mapy geodezyjnej do celów projektowych w skali 1:500

7.W zależności od stopnia skomplikowania inwestycji należy uzyskać opinię geotechniczną,    dokumentację geologiczną lub dokumentację geologiczno-inżynierską.


Opracowanie dokumentacji projektowej.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę jest projekt budowlany inwestycji opracowany przez biuro projektowe. Projekt budowlany składa się z 2 tomów: Tom I - projekt zagospodarowania terenu, Tom II - projekt architektoniczno-budowlany. Projekt może objąć całość zamierzenia lub niektóre elementy mogą być wydzielone do odrębnego postępowania ( np. zgłoszenie robót,itp.).Projekt powinien posiadać: opinię ZUD i uzgodnienia branżowe w zakresie tras sieci i przyłączy, uzgodnienie Zarządcy drogi w zakresie wjazdu na teren oraz wszelkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami odrębnymi (zakres zależy od specyfiki inwestycji) np. opinia Sanepid,ppoż, BHP.Ponadto może być konieczne uzyskanie zgody na wycinkę drzew lub wyłączenie działki z produkcji rolnej. O szczegółowym zakresie wymaganych uzgodnień decyduje główny projektant - architekt.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego

do wniosku należy dołączyć: 4 egz. projektu budowlanego, oświadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i Decyzję WZiZT gdy jest ona wymagana.Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta.

Wydanie decyzji następuje w maksymalnym terminie 65 dni od daty wpłynięcia kompletnego wniosku.

Jak w przypadku każdej decyzji administracyjnej należy uzyskać klauzulę ostateczności.

Po upływie 14 dni od otrzymania przez stronę decyzji i nie wniesienia w tym czasie przez stronę odwołania , decyzja staje się ostateczna.

Budowę należy rozpocząć w okresie 3 lat od dnia w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. O rozpoczęciu budowy należy zawiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem Inspektorat Budowlany.

Opisana procedura ma charakter ramowy i nie uwzglęnia przypadków specyficznych np. inwestycji mogących oddziaływać na środowisko (w takim przypadku już na etapie przedprojektowym konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacj inwestycji) lub obiektów wpisanych do rejestru zabytków (uzgodnienie decyzji WZiZT i wydanie pozwolenia na prowadzenie robót przez Woj. Urząd Ochrony Zabytków).