Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI

Pomieszczenie kotłowni gazowej

Warunki techniczne rozróżniają 4 kategorie wielkości kotłowni gazowych: do 30kW,30-60 kW,60-2000 kW oraz powyżej 2000 kW. Poniżej omówimy pierwsze 3 przypadki.

Kotłownie o mocy do 30 kW - mogą być sytuowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolnostojącym,  w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji . W budynkach wysokich i wysokościowych w piwnicy lub na pierwszej bądź ostatniej kondygnacji.Wysokość pomieszczeń - minimum 2,2 m (dla nowoprojektowanych) i  1,9 m (dla modernizowanych). Oświetlenie sztuczne (zalecane naturalne, pośrednie lub bezpośrednie).Otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, dolna krawędź co najmniej 30 cm ponad poziom posadzki (gaz ziemny), lub na poziomie posadzki (gaz płynny).Wentylacja wywiewna - otwór o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, pod stropem (dotyczy wszystkich rodzajów gazu).

Kotłownie o mocy 30 do 60 kW - mogą być sytuowane w pomieszczeniu technicznym lub w przew idzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolnostojącym, w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji , w wydzielonym pomieszczeniu ( zalecana co najmniej jedna ściana zewnętrzna i  centralne położenie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń).Wysokość pomieszczeń - minimum 2,2 m . Oświetlenie sztuczne (zalecane naturalne, pośrednie lub bezpośrednie).Otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 300 cm2, w ścianie zewnętrznej dolna krawędź nie wyżej niż 30 cm ponad poziom posadzki (gaz ziemny), lub na poziomie posadzki (gaz płynny). Wentylacja wywiewna - otwór o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, pod stropem (dotyczy wszystkich rodzajów gazu).

Kotłownie o mocy 60 do 2000 kW - mogą być sytuowane w służącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolnostojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię, na najniższej lub najwyższej kondygnacji nadziemnej , w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym, przewidzianym wyłącznie do zainstalowania kotłów. W budynku o liczbie kondygnacji większej niż cztery,kotłownie gazowe należy lokalizować na najwyższej kondygnacji  ( zalecana co najmniej jedna ściana zewnętrzna i  centralne położenie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń).Wysokość pomieszczeń - minimum 2,5 m .Oświetlenie powinno być naturalne, możliwie od przodu kotłów, powierzchnia okien nie mniejsza niż1:15 względem podłogi kotłowni, przy czym conajmniej 50% powierzchni okien powinno mieć możliwość otwierania,ponadto oświetlenie sztuczne.Otwory wentylacji nawiewnej  w przegrodzie zewnętrznej ,dolna krawędź umieszczoną nie wyżej niż 30 cm  ponad poziomem posadzki powierzchnia- co najmniej 5 cm2 na każdy 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotłów, nie mniej niż 300 cm2. Wentylacja wywiewna - otwory o powierzchni nie mniejszej niż polowa powierzchni otworów nawiewnych ( lecz nie mniej niż 200 cm2), pod stropem (dotyczy wszystkich rodzajów gazu).Drzwi do kotłowni powinny być niepalne, o odporności ogniowej zgodnej z aktualnymi przepisami, szerokość co najmniej 0,9 m, otwierane na zewnątrz,od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierane pod naciskiem.


Uwaga:

Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

Podłoga lub ściana przylegająca do kotła powinna być wykonana z materiałow niepalnych. Jeżeli tak nie jest, ściana lub podłoga przylegająca powinna być pokryta materiałem niepalnym w odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła.

Kotłownie zasilane gazem płynnym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach niskich, w których nie są używane urządzenia gazowe zasilane gazem z sieci gazowej. Instalacje gazu płynnego i urządzenia nimi zasilane nie mogą znajdować się w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz, ktore posiadają studzienki lub kanały rewizyjne poniżej poziomu podłogi .

Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania (klasy C) mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych niezależnie od rodzaju wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodow powietrzno-spalinowych.


Lokalizowanie kotłów na paliwo stałe

Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach,w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Skład paliwa powinien być

umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się

kocioł.

Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 25 kW do 2000 kW powinny być instalowane

w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy lub na poziomie terenu. Skład paliwa i żu- żlownia powinny być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok

pomieszczenia kotłów, a także mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania żużla i popiołu.