Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

Biuro projektowe wykonuje adaptacje projektów powtarzalnych do konkretnych warunków lokalizacyjnych.

Adaptacja projektu  obejmuje:

sprawdzenie i dostosowanie projektu do zmian w obowiązujących przepisach i normach, wprowadzonych po dacie wykonania projektu powtarzalnego

• dostosowanie do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

• opracowanie projektu zagospodarowania działki sporządzonego na aktualnej mapie geodezyjnej do celów projektowych

• opracowanie projektu niezbędnej infrastruktury technicznej ( przyłącza, wjazd na działkę lub inne urządzenia budowlane )

• dostosowanie projektu do warunków miejscowych i stref klimatycznych, w szczególności wykonanie sprawdzenia lub przeliczenia konstrukcji obiektu w zakresie jej dostosowania do obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej

• sprawdzenie i dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków gruntowych określonych opinią geotechniczną

na oryginale projektu gotowego naniesienie trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowanego zakresu zmian w części rysunkowej i opisowej, w przypadkach szczególnych opracowanie  przez biuro projektowe rysunków zamiennych

• dołączenie kopii uprawnień zawodowych architekta i projektantów branżowych, kopii potwierdzenia przynależności do izby zawodowej  architektów lub inżynierów budownictwa oraz oświadczenia o zgodności projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej -  dokumenty aktualne na dzień wykonania adaptacji

Zakres zmian wprowadzonych do projektu powtarzalnego nie może wykraczać poza upoważnienie udzielone przez jego autora ( architekt lub biuro projektowe ).

Architekt – autor projektu powtarzalnego – zazwyczaj dołącza do dokumentacji zgodę na dokonanie ściśle określonych zmian projektowych, nie skutkujących naruszeniem praw autorskich. Jeżeli inwestor planuje wprowadzenie odstępstw wykraczających poza zakres upoważnienia, konieczne będzie wystąpienie o udzielenie przez architekta dodatkowej pisemnej zgody. Na etapie adaptacji projektu do warunków lokalnych, dokonywanej przeważnie przez miejscowego architekta i poprzedzającej wystąpienie o udzielenie pozwolenia na budowę, możliwe jest dokonanie następujących zmian dokumentacji:
PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

PROJEKTY TECHNOLOGII

POWRÓT  DO “OFERTA”

BIURO PROJEKTOWE ARCHI 55 WYKONUJE ADAPTACJE PROJEKTÓW POWTARZALNYCH