Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

Do kompetencji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji należy uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie sieci uzbrojenia terenu.

Przykładowe rodzaje sieci uzbrojenia terenu.

Sieci uzbrojenia terenu są to: wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp. Wyliczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie jest enumeratywne lecz ma charakter przykładowy.

Generalnie sieci uzbrojenia terenu są to instalacje służące zaopatrzeniu wielu odbiorców w odróżnieniu od przyłączy które są odcinkami instalacji służącymi zaopatrzeniu jednego odbiorcy.

Zakres procedury.

Uzgadnianie sieci będących przyłączami do budynku lub budowli, w części usytuowanej na nieruchomości w stosunku do której wnioskodawca ma prawo dysponowania nie wymaga przedłożenia na posiedzenie Zespołu co nie zwalnia z obowiązku złożenia stosownego wniosku do organu.

ZUD dokonuje uzgodnień po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody a także po zbadaniu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzgodnień w pasie drogowym lub liniach rozgraniczających drogi dokonuje się w oparciu o przepisy o drogach publicznych a także o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich usytuowanie.

Dokumentację w zakresie niezbędnym dla uzyskania uzgodnienia ZUD wykonuje biuro projektowe a koordynację przebiegu uzbrojenia nadzoruje architekt.


ZAKRES UZGODNIEŃ ZUD